Từ vựng tiếng Anh về các bệnh và triệu chứng thường gặp

tu-vung-tieng-anh-ve-cac-benh-ve-trieu-chung-thuong-gap

Cùng Cao đẳng Ngôn ngữ tìm hiểu từ vựng Tiếng Anh về các bệnh và triệu chứng thường gặp nhé!

Bệnh bằng Tiếng Anh

 1. lung cancer / lʌŋ ˈkænsər /: bệnh ung thư phổi
 2. measles / ˈmiːzlz /: bệnh sởi
 3. migraine / ˈmaɪɡreɪn /: bệnh đau nửa đầu
 4. Smallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: bệnh đậu mùa
 5. mumps / mʌmps /: bệnh quai bị
 6. rheumatism / ˈruːmətɪzəm /: bệnh thấp khớp
 7. Variola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh đậu mùa
 8. cancer / ˈkænsər /: bệnh ung thư
 9. cataract / ˈkætərækt /:đục thủy tinh thể
 10. pneumonia / nuːˈmoʊniə /: viêm phổi
 11. Albinism / ˈælbɪnɪzəm /: bệnh bạch tạng
 12. muscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bệnh teo cơ tứ chi
 13. cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: bệnh liệt não
 14. cirrhosis / səˈroʊsɪs /: bệnh xơ gan
 15. Cholera / ˈkɑːlərə /: bệnh tả
 16. diphtheria / dɪpˈθɪriə /: bệnh bạch hầu
 17. glaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bệnh tăng nhãn áp
 18. glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bệnh tiểu đường
 19. haemorrhoids / ˈhemərɔɪdz /: bệnh trĩ
 20. Stomachache /’stəuməkeik/: đau bao tử

tu-vung-ve-cac-trieu-chung

Các triệu chứng bệnh bằng Tiếng Anh

 1. Sore eyes /’so:r ais/ : đau mắt
 2. Cough /kɔf/ : ho
 3. bleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máu
 4. blister / ˈblɪstər /: phồng giộp
 5. depression / dɪˈpreʃn /: suy nhược cơ thể
 6. eating disorder / ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər /: rối loạn thói quen ăn uống
 7. food poisoning / fuːd ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thức ăn
 8. fracture / ˈfræktʃər /: gẫy xương
 9. inflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêm
 10. sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm/đau họng
 11. Deaf /def/ : điếc
 12. Pigmentation/,pigmən’teiʃn/: nám
 13. Earache /’iəreik/ – Đau tai
 14. Nausea /’nɔ:sjə/ – Chứng buồn nôn
 15. Sniffles /sniflz/ Nghẹt mũi, sổ mũi
 16. Tired / ˈtaɪərd / mệt mỏi
 17. To hurt / hɜːrt /
 18. To injure / ˈɪndʒər / Bị thương
 19. To vomit / ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 20. Sneeze /sni:z/ : hắt hơi

>> Xem thêm:

.
.
.
.